තේ සහ මිශ්‍ර බෝග සහිත ඉඩමක් මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ. Share

  • Posted by SJ Gunawardhana
  • Published date: January 17 2022 7:07 am
    • Pitabeddara, Matara

තේ සහ මිශ්‍ර බෝග සහිත ඉඩමක් මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ.


පිටබැද්දර නගරයට 4km
දෙහිගස්ප තැපැල් කාර්යාලය අසල
තේ, පොල් ගස් 59ක්, හොදින් වැඩුණු නැදුන් ගස් 12ක්,හොර ගස්2ක්,කොස් ගස් 3ක් සහිත ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ .
මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.


Land size : අක්කර 2යි.


7,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings