ජයමාවත, ඇලවේල්ල පාර, නාගහවත්ත, මාතර පර්චස් 16ක ඉඩම විකිණීමට Share

  • Posted by GPJP Perera
  • Published date: July 7 2022 11:10 am
    • Matara, Matara

ජයමාවත, ඇලවේල්ල පාර, නාගහවත්ත, මාතර පර්චස් 16ක ඉඩම විකිණීමට


මාතර රාහුල විද්‍යාලය හා සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයට නුදුරින්
ජයමාවත, ඇලවේල්ල පාර, නාගහවත්ත, මාතර
පර්චස් 16ක ඉඩම විකිණීමට


Land size : 16 Perch


1,850,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings