ගම්පොල නගරයට හැතැක්ම 1ක් දුරින් දොලොස්බාගේ පාරේ නිවසක් සමඟ පර්චස් 10ක ඉඩම විකිනීමට. Share

  • Posted by gayan
  • Published date: October 12 2021 7:49 pm
    • Gampola, Kandy

ගම්පොල නගරයට හැතැක්ම 1ක් දුරින් දොලොස්බාගේ පාරේ නිවසක් සමඟ පර්චස් 10ක ඉඩම විකිනීමට.


කාම්ර 2යි
බාත්රූම් 1යි
ටොයිලට් 1යි

ගම්පොල පාසල් වලට හා ඉස්පිරිතාලයට ඉතමත් ළඟ
නල ජලය හා තෙකලා විදුලිය සහිතයි
පිරිසිදු ඔප්පු (බැන්ක් ලෝන් ගැනීමේ හැකියාව ඇත.)
call this numbers 0776677396 / 0718102717 / 0777386427


Land size : 10P


4,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings