කුලියාපිටිය - බෝවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා කොස්හේන නගරයෙන් අනර්ඝ පර්. 42.5 ක ඉඩම විකිණීමට... Share

  • Posted by Sujith
  • Published date: May 10 2022 1:55 pm
    • Kuliyapitiya, Kurunegala

කුලියාපිටිය - බෝවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා කොස්හේන නගරයෙන් අනර්ඝ පර්. 42.5 ක ඉඩම විකිණීමට...


කුලියාපිටිය - බෝවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ..
සියලුම පහසුකම් සමගින්...
නිස්කලංක පරිසරයක...
නිරවුල් ඔප්පු
තෙකලා විදුලිය
පිරිසිදු ලිං ජලය

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න...
(බ්‍රෝකර්ස්ලා අවශ්‍ය නොවේ)


Land size : පර්. 42.5


10,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings