කුරුඳු ඉඩම | cinnamon land 2.5 acres Share

  • Posted by Udaya Sudusinghe
  • Published date: December 25 2016 12:01 am
    • Matara

කුරුඳු ඉඩම | cinnamon land 2.5 acres


අක්කර 2.5කට වැඩි මාතර,කඹුරුපිටියේ පිහිටි කුරුඳු ඉඩම, තවමත් අස්වැන්න නෙලනා පොල් සහ ගොරකා ගස් සහිතව හදීසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් උඩ විකිනීමට. මුදල රුපියල් ලක්ෂ 35ක් වන අතර කතා බහ කිරීමෙන් ගණනෙහි වෙනසක් කර ගත හැක. අමතන්න. 0723593131 - උදය
Cinnamon land with more than 2.5 acres in size with fruitful coconut and gamboge trees at matara.selling for an urgent matter. the exact price is 35 lakhs in LKR but the price is negotiable. If interested please contact 072 3593131 - Udaya


Contact Number: 0723593131


Rs 3,500,000Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"