කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට රත්නපුර Share

  • Posted by Dinusha
  • Published date: February 12 2022 5:55 am
    • Gallella, Ratnapura

කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට රත්නපුර


අවුරුදු 2ක් පමණ වූ කුරුඳු පැළ 1800කින් සමන්විත අක්කර 3/4ක සරුසාර වගාවකි. වසර 2ක් ඇතුළත ආදායම් ලැබීම ඇරඹිය හැකිය. ජලය , විදුලිය මාර්ග සහිත ගම්බද පරිසරයකි. රත්නපුර නගරයේ සිට කි.ම්.25කි. ඔප්පු හෝ බලපත්‍ර නැත. බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කර තිබේ. නිරවුල්ව මායිම් සහිතයි. අවු.50කට වඩා නිරවුල්ව භුක්ති විදි ඉඩමකි. ප්‍රධාන මාර්ගයට හා කුඩා ඇළ මාර්ගයකට මායිම් වේ. පදිංචියට වුවත් අගනා ගල් රහිත තැනිතලා ඉඩමකි.


Land size : අක්කර 3/4


Rs 2,700,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings