කුරුණෑගල මීගමුව පාරේ පර්චස් 80 ඉඩමක්. Share

  • Posted by Prasad
  • Published date: March 31 2022 12:13 pm
    • Kurunegala, Kurunegala

කුරුණෑගල මීගමුව පාරේ පර්චස් 80 ඉඩමක්.


කුරුණෑගල මීගමුව පාරේ පර්චස් 80 ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.
(කුරුණෑගල නගරයේ සිට 8Km නාරම්මල දෙසට)


Land size : පර්චස් 80


4,500,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings