කඩ කාමර 4ක් සහිත ඉඩමක් Share

  • Posted by Ashoka
  • Published date: October 10 2019 6:54 pm
    • Siyambalanduwa, Moneragala

කඩ කාමර 4ක් සහිත ඉඩමක්


සියඹලාණ්ඩුව නගරයට 500m නුදුරින් ඉන්දන පිරහුම් හල ඉදිරිපිට සින්නක්කර ඔප්පු පර්වස් 10යි මිලියන 12යි ගැනුම්කරුවන් පමනක් අමතන්න


Land size : පර්වස් 10


12,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings