කඩවත නිවසක් කුලියට දීමට Share

  • Posted by Thaminda Dayal Kumara
  • Published date: July 27 2022 11:26 pm
    • Kadawatha, Gampaha

කඩවත නිවසක් කුලියට දීමට


කඩවත නගරයට කි.මි.1 ක දුරින් පිහිටි තාප්පයෙන් වටවූ නිවසක් සහිත ඉඩම විකිණීමට


Land size : 17.1 Perches


1,150,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings