ඔබත් සොයන්නෙ නිදහසේ ඉන්න තැනක්ද? Share

  • Posted by Sunethra
  • Published date: January 13 2022 9:50 pm
    • Madawala Ulpotha, Matale

ඔබත් සොයන්නෙ නිදහසේ ඉන්න තැනක්ද?


පර්චස් 40ක බිම් කොටස
A9 මාර්ගයට මීටර 100ක් දුරින්
ජලය සහ විදුලිය සහිතයි
නිස්කලංක වටපිටාව
මාතලේ, මඩවල උල්පත, මහමෙව්නා භාවනා අසපුවට ආසන්නව
පර්චසයක් රු.55 000ක් පමණි

ඔබේ බිම් කොටස වෙන් කරවාගන්න අදම අපව අමතන්න
Calls Only 077 9962861


Land size : 40 perches


55,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings