ඉඩමක් විකිණීමට ඇත Share

  • Posted by S. Chandrakumara
  • Published date: April 27 2021 9:08 am
    • Palugasdamana, Polonnaruwa

ඉඩමක් විකිණීමට ඇත


පොළොන්නරුවට 5km ක්, හා කදුරුවෙලට 4kmක් නුදුරින් පිහිටා ඇති පර්චස්40 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.


Land size : 40 perchase


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings