අගනා බිම් කොටසක් පොලොන්නරුවෙන් Share

  • Posted by Dinesh Godakumbura
  • Published date: August 1 2021 9:15 am
    • Polonnaruwa, Polonnaruwa

අගනා බිම් කොටසක් පොලොන්නරුවෙන්


පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ. බි.ඕ.පි 264, ට්‍රැක් 8, වැවේතැන්න, පො/තක්ශිලා විඩද්‍යාල පාරේ ගොඩ ඉඩම අක්කර 1/2 (පර්චස් 80) සහ මඩ ඉඩම අක්කර 1 ( පර්චස් 160 ) ඉක්මනින් වීකිනීමට ඇත.
පොලොන්නරුව හන්දියේ සිට සැතපුම් 5 යි.(සෝමාවතිය පාර)
පර්චසය 45000/=
(රාත්‍රී 7.30 පසුව අමතන්න)


Land size : අක්කර 1 1/2 ( පර්චස් 240 )


45,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings