අගනා ඉඩමක් වහාම විකිණීමට තිබේ Share

 • Posted by K.Ishara umayangani
 • Published date: May 3 2017 9:13 pm
  • Pannala, Kurunegala

අගනා ඉඩමක් වහාම විකිණීමට තිබේ


පන්නල නගරයට 100m පමණ දුරින්
25ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.මිල ගණන් කතා කර ගතහැක.


Contact Number: 0729327185


Rs 6,000,000Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  land for residence

  land for residence

  Land For Sale
  Kurunegala Kurunegala
  April 27 2017 1:28 pm
  Negotiable
 • Premium
  ikmaninma wikinimata

  ikmaninma wikinimata

  Land For Sale
  Kurunegala
  April 25 2017 12:08 pm
  Rs 4,160,000
 • Premium
  For sale

  For sale

  Land For Sale
  Giriulla Kurunegala
  April 23 2017 2:43 pm
  Rs 6,000,000

Useful information

 • Avoid scams by acting locally
 • Never pay with anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"