අක්කර 4ක වටිනා ඉඩමක් දඹුල්ලෙන්!සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි. Share

  • Posted by TIssa
  • Published date: January 12 2021 10:53 pm
    • Dambulla, Matale

අක්කර 4ක වටිනා ඉඩමක් දඹුල්ලෙන්!සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි.


*හොටෙල්,කර්මාන්ත,නිවාස,ස්ථිර භෝග ආදී ඕනෑම කටයුත්තක් සදහා සුදුසු මනරම් දර්ශන පථයක් සහිත භූමියකි
*ජල,විදුලි,මාර්ග පහසුකම්
*ඉඩම මායිම් වන්නේ දොළ පහරකිනි.
*ගොඩින් අක්කර 2 1/2 කුඹුරු අක්කර 1 1/2
*අක්කරයකට රු.16 50 000යි.
*සින්නක්කර ඔප්පු හා නිරවුල් පැහැදිලි සැලසුම්.
* කිඹිස්ස,නාවුල මාර්ගයට යාබදව පිහිටා ඇත.


Land size : අක්කර 4ක වටිනා ඉඩමක් දඹුල්ලෙන්!


1,650,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings