අක්කර 4ක අඹ වගාවක් විකිණීමට Share

  • Posted by Madushanka Manawarathna
  • Published date: December 15 2019 8:12 pm
    • Embilipitiya, Ratnapura

අක්කර 4ක අඹ වගාවක් විකිණීමට


⭕ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ අක්කර 4ක අඹ වගාවක් (අල්පොන්සු අඹ) විකිණීමට ඇත.

➡️අළුතින් ඉදිකරන ලද විශාල වගා ලිඳක් ඇත.
➡️කාමර දෙකකින් යුතු නිවසක් ඇත.
➡අඹ ️ වගාවට අමතරව කෙසෙල් වගාවක් ඇත.

මිලගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.
ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.
බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.
0713571732 / 0778716232


Land size : අක්කර 4


8,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings