හොරණ-මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Land For Sale 9 views ID: 40066
Rs 1,450,000

Published on 2022-11-22

Attributes

Land size 10.7

Description

Scan QR QR CODE
හොරණ-මතුගම ප්‍රධාන පාරට 200m නුදුරින් පහළ කරන්නාගොඩ පිහිටි ස්වභාවික ආපදා වලින් තොර සියලු පහසුකම් සපයාගත හැකි පර්චස් 10.7 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු. සම්පූර්ණ ඉඩම රු. ලක්ෂ 14.5 පමණි. අමතන්න 0752622882

Location

Horana
Kalutara
Get directions →
075262xxxx
S.M.UDESH SASALANKA
S.M.UDESH SASALANKA
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075262xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register