හොරණින් අඩුවට වටිනා ඉඩමක්

Land For Sale 156 views New Sell ID: 43213
Rs 175,000

Published on 2023-05-07. Modified on 2023-05-07.

Attributes

Contact Number 0740212978
Land size perches 12.3

Description

Scan QR QR CODE
හොරණ නගරයටම 4km දුරින් වෙන්දේසි වත්තක ඉඩමක් විකිණීමට ▶️පර්චස් 12.3 ▶️කිරිගල-ගුරුගොඩ හංදිය ආසන්නයෙන් ▶️පානදුර - රත්නපුර / හොරණ - ඉංගිරිය / හොරණ - පාදුක්ක / හොරණ - තල්ගහවිල බස් මාර්ගවලට පයින් යන දුරින්.... ▶️හොරණ නගරයටම විනාඩි 10යි ▶️ හතරැස් තැනිතලා ඉඩම ( වෙන්දේසි වත්තක ) ▶️නිරවුල් ඔප�...

Location

Horana
Kalutara
Sri Lanka
Get directions →
+9471812xxxx
Gihan Kanishka
Gihan Kanishka
1 active listings
Last online 5 months ago
Registered for 5+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
+9471812xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register