හිරණ පානදුර බොල්ගොඩ වැවට මායිම්ව පර්චස් 86

Land For Sale 12 views ID: 36218
Rs 700,000

Published on 2022-03-23

Attributes

Land size 86 Perch

Description

Scan QR QR CODE
හිරණ පානදුර බොල්ගොඩ වැවට මායිම්ව පර්චස් 86 ක ඉඩමක අමතර පර්චස් 5ක වැව් රක්ෂිතයක්. බොල්ගොඩ ගඟට මුහුණත මීටර් 35. ගංවතුරට යටත් නොවේ. විල සහ ඒ අවට සුන්දර පරිසරයක්, බෝට්ටු ප්‍රවේශය සහිත නිවාඩු නිකේතනයකට හෝ විලා සඳහා වඩාත් සුදුසුය. පර්චසයක මිල රු. 700,000/= වැඩි විස්තර 0782024263 අමතන්න 86 perches land with an addi...

Location

Panadura
Kalutara
Get directions →
078202xxxx
Lalith Perera
Lalith Perera
1 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
078202xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register