හන්තාන උඩුවෙලින් ඉඩමක් විකිණීමට

Land For Sale 13 views ID: 26705
Rs 2,500,000

Published on 2020-05-14. Modified on 2020-05-14.

Description

Scan QR QR CODE
සංචාරක ව්‍යාපාරයට සුදුසු තේ වත්තක පිහිටි ඉඩමක් විකිණීමට ...

Location

Uduwela
Kandy
Get directions →
071422xxxx
Chamila Surangi Herath
Chamila Surangi Herath
1 active listings
Last online 3 years ago
Registered for 3+ years
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071422xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register