සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්.නව Cargills foodcity අසල.

Land For Sale 5 views ID: 40848
Rs 7,600,000

Published on 2023-01-03

Attributes

Land size 20 perch

Description

Scan QR QR CODE
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්.නව Cargills foodcity අසල. ජල ,විදුලිය, බැංකු ණය කාපට් පාර .Hospital එකට මීටර් 450ක් Cargills food city 200m , clock tower 500m පර්චස් එකක් Rs.375000 ????-0741327522

Location

Dambulla
Matale
Get directions →
074132xxxx
CG Jayani Wijerathne
CG Jayani Wijerathne
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074132xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register