ව්‍යාපාරයකට හෝ නිවසක් සෑදීමට සුදුසු ඉඩම

Land For Sale 79 views ID: 45566
Rs 5,600,000

Published on 2023-09-24. Modified on 2023-09-25.

Description

Scan QR QR CODE
0761994199ව්‍යාපාරයකට හෝ නිවසක් සෑදීමට සුදුසු ඉඩමකි ප්‍රධාන පාර අයිනේ ඇති දෙකකි පිළිමතලාවට කිලෝමීටර හතරකි කිරිබත්කුඹුර හන්දියට කිලෝමීටර එකහමාරකි පේරාදෙණිය මහ රෝහලට කිලෝමීටර තුනකි පේරාදෙණිය ස්ටේෂන් එකට කිලෝමීටර තුනකි සියලුම පහසුකම් සහිතයි පිරිසුදු ඔප්පු සින්නක්කර ඉඩම

Location

Kiribathkumbura
Kandy
Sri Lanka
Get directions →
077395xxxx
Pradeep
Pradeep
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077395xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register