රත්නපුර කරපිංචෙ ඉඩම් කීපයක් ඉක්මනින් විකිනීමට

Land For Sale 81 views ID: 38199
Rs 10,000,000

Published on 2022-08-13. Modified on 2022-08-13.

Attributes

Land size රත්නපුර කරපිංචෙ

Description

රත්නපුර කරපිංචෙ මාර්ගය දෙපස වටිනා නොබෙදු ඉඩම් කීපයක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.

Location

Ratnapura
Ratnapura
Get directions →
074128xxxx
Ruwan
Ruwan
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074128xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register