මුදල් හදිස්සියක් සදහා අඩුකර ඉක්මනින් දෙනු ලැබේ

Land For Sale 73 views ID: 43422
Rs 3,500,000

Published on 2023-05-22

Attributes

Contact Number 0770043300
Land size පර්චස් 20

Description

කොළබ නුවර පාරට 500 m දුරින් පිහිටි ලිදක් සමග හරි හතරැස් ඉඩම

Location

Nittambuwa
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
077004xxxx
Dharamapriya
Dharamapriya
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077004xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register