මීරිගමින් පදිංචියට පර්චස් 15ක්

Land For Sale 120 views Sell ID: 42465
Rs 195,000

Published on 2023-03-24

Attributes

Contact Number 0715340341
Land size 15 perches

Description

• මීරිගම හංදියට 5km • මීරිගම මධ්‍යම අධිවේගී පිවිසුමට 3km • කංඩලම හංදියට 1.5 km • අඹේපුස්ස දුම්රියපොළට 5km • මීරිගම දුම්රියපොළට 5km • BOI කළාපයට 3km Nation Lanka Vinston Park හි නල ජලය, විදුලිය, නිරවුල් ඔප්පු සහිත පදිංචියට සුදුසු පර්. 15 ක හතරැස් තැනිතලා ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. • පර්චසය රු 195,000/= (මිල ගණන් සා�...

Location

Mirigama
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
071534xxxx
Prasad H
Prasad H
1 active listings
Last online 8 months ago
Registered for 11+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071534xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register