මිගමුවට 12km දුරින් පර්චස් 16ක ඉඩමක් ලක්ෂ 28ට විකිනීමට

Land For Sale 78 views New Sell ID: 42875
Rs 2,800,000

Published on 2023-04-19

Attributes

Contact Number +94719911710
Land size Sri Lanka

Description

Scan QR QR CODE
මීගමුව - මීරිගම බස් පාරට 600m මඩම්පැල්ලෙ අතුරු පාරකට මුහුනලා ඇති නිදහස් වටපිටාව සහිත , නල ජලය හා විදුලිය ඇති පර්චස් 16ක නිරවුල් සින්නක්කර ඉඩම, ඉඩම ඉදිරිපස පාර හේතුවෙන් අවශ්‍ය නම් දෙකට බෙදා ගැනීමටද හැකි වටිනා ආයෝජනයකි , කම්බි කනු දමා අලුතින් කම්බි ගසා ඇත. පර්චසයක මිල 180000 # ඉඩම වෙනුව...

Location

Negombo
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
+9471991xxxx
SRIYANTHA PUSHPAKUMARA PE
SRIYANTHA PUSHPAKUMARA PE
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
+9471991xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register