මාතලේ පලාපත්වල නගර සීමාවේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Land For Sale 35 views ID: 37237
Rs 250,000

Published on 2022-06-10

Attributes

Land size 10 Perch

Description

Scan QR QR CODE
මාතලේ පලාපත්වල නගර සීමාවේ පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ,A9 මාර්ගය ආසන්නයේ . ජල නල හා විදුලිය ඉඩමට සපයා ඇත.

Location

Palapathwela
Matale
Get directions →
077169xxxx
HM Gunatilaka
HM Gunatilaka
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077169xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register