මාතර වැවහමන්දුව පර්චස් 55 ක වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Land For Sale 35 views ID: 43655
Rs 250,000

Published on 2023-06-04. Modified on 2023-06-05.

Attributes

Contact Number 0715300127
Land size 55 Perches

Description

Scan QR QR CODE
මාතර, වැවහමන්දුව කනත්තෙගොඩ බස් පාරට නුදුරින් පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සහිත පර්චස් 55 ක ඉඩමක් පර්චසය රු 250,000 ගනනේ විකිණීමට ඇත. නල ජලය හා තෙකලා විදුලිය සහිත එක් පසෙකින් කුඹුරකට මායිම් වූ මනරම් පරිසරයකී. රාහුල හන්දියේ සිට කි. මී. 3 යි. ලැබීම නව නගරයේ සිට කි. මී. 3 යි. අමතන්න: 0715300127, 0765598155

Location

Matara
Matara
Sri Lanka
Get directions →
071530xxxx
W.A. Nayana Kumari
W.A. Nayana Kumari
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071530xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register