මාත‍රින් ඉඩමක් (92-perches) නිදහස් පරිසරයක්

Premium
Land For Sale 38 views ID: 45516
Rs 290,000

Published on 2023-09-19. Modified on 2023-09-26.

Attributes

Contact Number 0729999613
Land size 92.2 perches

Description

Scan QR QR CODE
92.2 perches cultivated land for sale in Matara for Rs. 290000 lakhs (per perch) ජාතික යොවුන් සේනාංකය, දික්වැල්ල =40m ඌරුගමුව උප තැපැල් කාර්යාලය =100m මාර / ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත විදුහල =650m කොකාවත්ත පුරාණ විහාරය =600m වැවුරුකන්නල රජ මහා විහාරය =3.7km

Location

Urugamuwa
Matara
Sri Lanka
Get directions →
076759xxxx
Hashan
Hashan
2 active listings
Last online 1 day ago
Registered for 1+ week
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076759xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register