මහනුවර දර්ශනීය පරිසරය ක පිහිටි ඉඩමක් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.

Land For Sale 7 views ID: 38245
Rs 6,500,000

Published on 2022-08-15

Attributes

Land size 40 perch

Description

Scan QR QR CODE
මහනුවර නගරයට කි.මී:8 පිවිසුම් මාර්ග 2කි. (හන්තානින් කී.මී: 8 අම්පිටියෙන් කී.මී: ???? අම්පිටිය ගාල්තැන්න පාරේ පිහිටා ඇත. ප්‍රදාන පාරේ සිට 900m දුරින්. ඉඩම පර්චස් 40කි. ඉඩම දෙපස පොඩි ඇල මාර්ගයකි. දර්ශනීය කදුවලල්ලක් දිස්වේ. නිවාඩු නීකේතනයකට,වගාවකට වඩාත් සුදුසු වේ. සින්නක්කර ඔප්පු ඇත. price : 65 lak...

Location

Kandy
Get directions →
077419xxxx
shamalka
shamalka
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077419xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register