බුලත්සිංහල,දෙල්පාවත්ත,මහගම අගනා ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ

Land For Sale 71 views ID: 42009
Free

Published on 2023-02-27

Attributes

Land size 20 perches

Description

Scan QR QR CODE
බුලත්සිංහල ,දෙල්පාවත්ත ,මහගම හොරණ ප්‍රධාන පාරේ පාසල ඉදිරිපිට පර්චස් 20ක අගනා බිම්කොටසක් විකිණීමට තිබේ මිල ගනන් සාකච්චා කර ගත හැක

Location

Bulathsinhala
Kalutara
Get directions →
076928xxxx
Thotagamuwa
Thotagamuwa
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076928xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register