බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

Land For Sale 58 views ID: 30432
Rs 500,000

Published on 2021-03-05. Modified on 2021-03-05.

Description

Scan QR QR CODE
බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක් නුදුරින් 6 පර්චස් අගනා බිම් කොටසක් විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින් යුත් ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත නිරවුල් ඔප්පු පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ දු :ක 0779529666/0768629966

Location

Biyagama
Gampaha
Get directions →
077952xxxx
Jayawardhana
Jayawardhana
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077952xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register