බලන්ගොඩ නගරයට විනාඩි 10 යි නල ජලය විදුලිය අත ළඟ

Land For Sale 71 views ID: 43578
Rs 1,700,000

Published on 2023-05-31. Modified on 2023-05-31.

Attributes

Contact Number 0705760742
Land size 10

Description

Scan QR QR CODE
බලන්ගොඩ නගරයට කිලෝමීටර 6 ක් දුරින් කල්තොට පාරේ  පර්චස් 10 ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. * නල ජලය විදුලිය අත ළඟ  * ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 20 * බලංගොඩ නගරයට 6 Km * හිල්බන් ජාත්‍යන්තර පාසලට 2km * විකිලිය ජාතික පාසලට 1 km විමසීම් - 0705760742

Location

Balangoda
Ratnapura
Sri Lanka
Get directions →
070576xxxx
Chanaka hasantha
Chanaka hasantha
2 active listings
Last online 3 months ago
Registered for 4+ years
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070576xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register