බදුල්ල ස්ප්‍රිංවැලි ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කාර්මික විදුහල අසල පිහිටි අගනා බිම්කොටස විකිණීමට

Land For Sale 16 views ID: 25126
Rs 450,000

Published on 2019-10-03. Modified on 2019-10-03.

Attributes

Land size පර්චස් 18

Description

Scan QR QR CODE
බදුල්ල නගරයට කිලෝමීටර් තුනක් නුදුරින් බදුල්ල ස්ප්‍රිංවැලි ප්‍රධාන මාහා මාර්ගයට මුහුණලා කාර්මික විදුහල අසල පිහිටි අගනා බිම්කොටස විකිණීමට.සියලු පහසුකම් සහිතයි.පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු.පර්චස් එකක් ලක්ෂ හතර හමාරයි.විස්තර සදහා අමතන්න 070 1783548

Location

Badulla
Badulla
Get directions →
070178xxxx
K.w.wilson
K.w.wilson
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070178xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register