බදුල්ල නගරයේ ඇති ඉඩම විකිණීමට

Land For Sale 95 views ID: 45603
Rs 700,000

Published on 2023-09-26. Modified on 2023-09-27.

Attributes

Contact Number 0771703282
Land size 43.3

Description

Scan QR QR CODE
ඒ පින්නලන්ද ගාර්ඩන්ස් ආරම්භක සීමාව. කැප්පෙටිපොළ පාරේ ජලනල මාවතට යාබදව. බදුල්ල මහරෝහලට පයින් යා හැකි දුර. Cargils Food City සුපිරි වෙළඳ සැලට ආසන්නව. නලජලය විදුලිය අඩි 10 කොන්ක්‍රීට් පාර. භූවිද්‍යා සහතික වීඨීරේඛා සහතික වරිපනම් ඇතුළු සියලු අනුමත ලිපි ලේඛන සහිතයි. නිදහස් නිස්කලංක පරිසරය....

Location

Badulla
Badulla
Sri Lanka
Get directions →
077170xxxx
Lasantha
Lasantha
1 active listings
Last online 2 months ago
Registered for 2+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077170xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register