පොල් සහ ගම්මිරිස් වගාකල අක්කර 2 ක ඉඩමක් විකිණීමට - Ambanpola Matale

Land For Sale 108 views Sell ID: 45604
Rs 7,000,000

Published on 2023-09-26. Modified on 2023-09-27.

Attributes

Contact Number 0777645038
Land size 02 Acres

Description

Scan QR QR CODE
■ අබන්පොළ (පොල් අක්කර 17 ඉඩමට යාබදව) තවත් තැනිතලා පොල් සහ ගම්මිරිස් වගාකල අක්කර 2 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ■ අඩි 20 මාර්ග, විදුලිය හා ජලය ඇත. ■ මාතලාපිටිය මාර්ගයට 250m යි. ■ මිලගණන් පහත දුරකථන අංකයෙන් සාකච්ඡා කල හැක. දුරකතන අංක : 0777 645038

Location

Pallepola
Matale
Sri Lanka
Get directions →
077764xxxx
Dilan
Dilan
1 active listings
Last online 2 months ago
Registered for 2+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077764xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register