පිළියන්දල සිරිමංගල වත්ත පාර පිහිටි ඉතා සාමකාමී පරිසරයක ප්ර්චස් 10 නේවාසික ඉඩමක් විකිනීමට.

Land For Sale 75 views New Sell ID: 42538
Rs 16,000,000

Published on 2023-03-28

Attributes

Contact Number 076-6052578
Land size 10

Description

Scan QR QR CODE
පිළියන්දල සිරිමංගල වත්ත පාර පිහිටි ඉතා සාමකාමී පරිසරයක ප්ර්චස් 10 නේවාසික ඉඩමක් විකිනීමට. සුපිරි වෙළඳසැල්, ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර මෙන්ම දේශීය පාසල්, බැංකු, රෝහල්, පූජනීය ස්ථාන, තැපැල් කාර්යාලය යනාදියට ආසන්නව පිහිටා ඇත, කැස්බෑව සිට 150M පිළියන්දල buypass එකට 500M , 120 කොළඹ, පිළියන්ද�...

Location

Piliyandala
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
070179xxxx
chuminda BATHIYA
chuminda BATHIYA
1 active listings
Last online 8 months ago
Registered for 8+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070179xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register