පිලියන්දල සුවාරපොල හංදියෙන් ඇති පර්චස් 12 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Land For Sale 34 views ID: 43427
Check with seller

Published on 2023-05-22

Attributes

Contact Number 077 6409912
Land size 12

Description

Scan QR QR CODE
හරි හතරෙස් ඉඩමක් සියලුම පහසුකම් ඇත. අඩි 10 පුද්ගලික පාරට මුහුණලා සහ අඩි 10 පොදු පාරක් තවත් ප්‍රදාන මාර්ගයට පිවිසීමට ඇත ඉඩම වට කර තප්ප ගසා ඇත මිල (සාකච්ඡා කළ හැක) ,255 ප්‍රදාන මාර්ගයට 100m දුරින්

Location

Piliyandala
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
077640xxxx
kasun
kasun
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077640xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register