පානදුර ගල්තුඩේ හංදිය අවටින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Land For Sale 0 views ID: 33655
Rs 38,000

Published on 2021-08-09

Attributes

Land size පර්චස් 28

Description

Scan QR QR CODE
පානදුර ගල්තුඩේ හංදිය අවටින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට. ඉඩමෙහි භාවිතයට සුදුසු ගෙයක්ද ඇත. (ගෙදර වටිනාකම නොසලකා හැර ඇත). බීමට සුදුසු ලිදක්ද, විදුලියද ඇත. නිරවුල් ඔප්පු. පර්චස් 14 බැගින් වූ බිම් කැබලි 02 කට වුවද විකිණීමට කැමැත්තෙමි. බ්‍රෝකර්වරුන් කතා කිරීමෙන් වලකින්න.

Location

Panadura
Kalutara
Get directions →
071815xxxx
Isuru
Isuru
1 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071815xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register