පදිංචියට ඉඩමක් ගලිගමුව

Land For Sale 56 views New Sell ID: 42353
Rs 13,500,000

Published on 2023-03-19. Modified on 2023-03-19.

Description

Scan QR QR CODE
ගලිගමුව බල්ලපාන පිහිටි පර්චස් 30ක් වෙල්යායට මුහුනලා කොලඹ නුවර පාරට පෙනෙන දුරින්.ජලය විදුලිය ඇත.

Location

Galigamuwa Town
Kegalla
Sri Lanka
Get directions →
077800xxxx
0778009688
0778009688
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077800xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register