කොට්ටාව හතරමංහන්දියෙන් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Land For Sale 121 views Sell ID: 42315
Rs 12,000,000

Published on 2023-03-18

Attributes

Contact Number 0712197762
Land size පර්චස් 10

Description

Scan QR QR CODE
බිම් ප්‍රමාණය : පර්චස් 10. නල ජලය. විදුලිය අඩක් ඉදි කල නිවස. නිවාස සැලසුම. සින්නක්කර ඔප්පුව. Whatsapp : +94712197762 ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.

Location

Kottawa
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
071219xxxx
Malintha
Malintha
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071219xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register