කිරිවත්තුඩුවෙ වෙල් යායට මායිම්ව පර්චස් 100 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Land For Sale 70 views ID: 43408
Rs 30,000,000

Published on 2023-05-20

Attributes

Contact Number 0777405498
Land size Perches 100

Description

Scan QR QR CODE
කිරිවත්තුඩුව හංදියේ සිට කිමී 2ක දුරින් වෙල්‍ යායකට මුහුණ ලා පිහිටි පර්චස් 97.55 ක ඉඩම වහාම විකිණීමට . නිවාඩු නිකේතනයකට හෝ කාබනික වගාවකට ඉතාමත් සුදුසුයි .

Location

Homagama
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
077740xxxx
Somasiri
Somasiri
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077740xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register