කෑගල්ල මොලගොඩ පල්පාත ඉඩම විකිණීමට ඇත

Land For Sale 19 views ID: 40322
Rs 3,300,000

Published on 2022-12-05

Attributes

Land size 17 perches

Description

Scan QR QR CODE
මෙම ඉඩම කෑගල්ල, මොලගොඩ පල්පාත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත පර්චස් 17, විදුලිය සහ ජලය මෙන්ම පැහැදිලි මාර්ග. අඩක් ඉදිකරන ලද නිවාස සැලැස්ම ද ඇත නිරවුල් ඔප්පු වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 0777785577 අමතන්න

Location

Kegalle
Kegalla
Get directions →
077778xxxx
Dimuthu
Dimuthu
2 active listings
Last online 10 months ago
Registered for 10+ months
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077778xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register