කහතුඩුව ගෝනපලින් වටිනා ඉඩමක්

Land For Sale 35 views ID: 39969
Rs 3,975,000

Published on 2022-11-17

Attributes

Land size 10.6

Description

Scan QR QR CODE
120 පාරට මීටර් 500 යි ගෝනපොල හන්දියට 1 Km තෙකලා විදුලිය සහ නල ජලය සහිත කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි. ඉතා හොද නේවාසික වටපිටාවක් ඇති පර්චස් 10.6 ක තැනිතලා ඉඩම (යස් ලෑන්ඩ් ඉඩම් ව්‍යාපෘතියෙන් මිලදී ගත් ) ඉක්මනින් විකිනීමට.

Location

Piliyandala
Colombo
Get directions →
077266xxxx
Gayan Ranaweera
Gayan Ranaweera
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077266xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register