කහතුඩුව ඉඩමක් විකිණීමට

Land For Sale 34 views Sell ID: 47573
Rs 550,000

Published on 2024-02-12. Modified on 2024-02-12.

Attributes

Contact Number 0714768246
Land size 6

Description

Scan QR QR CODE
කහතුඩුව අධිවෙිගී මාර්ගයට 1 km නිරවුල් පිරිසිදු පර්චිස් 6 විකිනීමට තිබෙි. ඉඩමට පිවිසීමට අඩි 20 පාරක්ද ඇත. 120 හොරණ කොළඹ බස් මාර්ගයට 200m. 0714768246

Location

Kesbewa
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
071476xxxx
Ravindra
Ravindra
1 active listings
Last online 1 week ago
Registered for 1+ week
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071476xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register