කලගෙඩිහේන අලුත්ගම බෝගමුවේ ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිනීමට

Land For Sale 23 views ID: 32792
Rs 5,100,000

Published on 2021-06-25

Description

Scan QR QR CODE
කලගෙඩිහේන අලුත්ගම බෝගමුවේ ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිනීමට ඇත..එකක් පර්ච් 9 එකක් පර්ච් 8..පර්ච් 9 ඉඩමේ පර්ච් එකක් 5.50..අනෙක් ඉඩමෙ පර්ච් එකක් ලක්ෂ 5i..ඉඩමේ විස්තර දැනගැනීමට 0761198490

Location

Alutgama
Kalutara
Sri Lanka
Get directions →
076119xxxx
Thisaru Sandagomi
Thisaru Sandagomi
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076119xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register