කරාපිටිය අඩක් නිම කරන ලද නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

Land For Sale 138 views New Sell ID: 42324
Rs 5,600,000

Published on 2023-03-18. Modified on 2023-03-25.

Attributes

Contact Number +94719500719
Land size 15 purchase

Description

Scan QR QR CODE
කරාපිටිය, කපුහෙම්පල මෙල්බර්න් පාර්ක් හි අඩක් නිම කරන ලද දෙමහල් නිවසක් සහිත අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. පහත මාලයේ බිත්ති බැඳ ස්ලැබ් එක දමා ඇත. මුදල් හදිසියකට ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍ය වේ.

Location

Galle
Galle
Sri Lanka
Get directions →
070187xxxx
Nadeeka Chathurani Wickramasinghe
Nadeeka Chathurani Wickramasinghe
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070187xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register