කඩවත නිවසක් සහිත වටිනා ඉඩම විකිණීමට

Land For Sale 114 views ID: 36226
Rs 20,000,000

Published on 2023-03-10. Modified on 2023-03-10.

Attributes

Land size 17 Perches

Description

කඩවත නගරයට කි.මි.1 යක දුරින් පිහිටි තාප්පයෙන් වටවූ නිවසක් සහිත ඉඩම විකිණීමට

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
077776xxxx
Thaminda Dayal Kumara
Thaminda Dayal Kumara
9 active listings
Last online 11 months ago
Registered for 4+ years
Seller's profile All seller items (9)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077776xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register