කඩවත - කිරිබත්ගොඩ අතර නුවර පාරෙන් පර් චස් 12 අගනා ඉඩම

Land For Sale 97 views ID: 41666
Rs 850,000

Published on 2023-02-11

Attributes

Land size 12 perches

Description

Scan QR QR CODE
කඩවත - කිරිබත්ගොඩ අතර නුවර පාරෙන් (පයින් ඇවිද යන දුරින් ) පර් චස් 12 අගනා ඉඩම නුවර පාරට මීටර් 600යි සසෙක්ස් ජාත්‍යන්තර පාසලට මීටර් 400 යි කඩවත නගරයට කිලෝමීටර් 1 යි කිරිබත්ගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 1.5 යි අධිවේගී මාර් ගයට කිලෝමීටර් 1 Land for sale in 9th mile post , (Between Kiribathgoda and Kadawatha towns) and walking distance to Colombo - Kandy road. Only walking distance (600 m) t...

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
070305xxxx
wasantha
wasantha
5 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070305xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register