ඉඩම් / නිවාස ඉතාමත් අඩුවට විකිනීමට...

Land For Sale 4 views ID: 37558
Rs 2,000,000

Published on 2022-07-01

Attributes

Land size 6

Description

Scan QR QR CODE
ඉඩම් / නිවාස ඉතාමත් අඩුවට විකිනීමට... ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම ප්‍රදේශ වල... සියලු විමසීම් - කළමනාකරු ප්‍රේමසිරි මහතා = 0777850163 SUPERHIT LANKA HOMES & CONSTRUCTIONS

Location

Nugegoda
Colombo
Get directions →
077785xxxx
Danuka
Danuka
1 active listings
Last online 9 months ago
Registered for 9+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077785xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register