අනුරාධපුර, 3 වන පියවර පර්චස් 40ක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිනිමට ඇත.

Land For Sale 34 views ID: 47569
Rs 26,400,000

Published on 2024-02-12

Attributes

Contact Number 0719842136
Land size 40 perches

Description

Scan QR QR CODE
අනුරාධපුර, 3 වන පියවර පර්චස් 40ක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. පර්චස් එකක් 6.60/=. නව නගරයට 2.6 km ( මිනිත්තු 5 ) ක දුර. දුරකථන අංක :- 071 98 42 136 / 074 28 28 180

Location

Anuradhapura
Anuradhapura
Sri Lanka
Get directions →
071984xxxx
bandara
bandara
1 active listings
Last online 1 week ago
Registered for 1+ week
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071984xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register